Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Hvorfor du bør engasjere deg med Inclusive Design?

 

Hva er meningen med inkluderende design?

Design skal ikke bare dekke de estetiske, funksjonelle eller følelsesmessige behovene våre. Det kan også bidra til å fremme bærekraft og virke sosialt inkluderende. Bedrifter som bruker design for å møte nye utfordringer kan øke omsetningen og få nye konkurransefortrinn.

Ny lovgivning – nye muligheter

Over hele verden lovfestes nå inkluderende design i nye bestemmelser, og det kommer stadig nye forskrifter og standarder for å sikre at lovene håndheves. Det er viktig at disse reglene tas på alvor for å hindre diskriminering og ekskludering. Lovverket påvirker i tillegg bedriftene på lang sikt. Offentlige bygninger, miljøer og tjenester i Norge er pålagt å oppfylle standarder for inkluderende design. Dette gjelder også offentlig transport og digitale kommunikasjonstjenester.

Ny lovgivning kan oppfattes som en utfordring, men en brukerfokusert tilnærming kan gjøre at selskapet ser nye muligheter. Hvis produktene og tjenestene er utformet for å imøtekomme et mangfold av ulike behov, kan du nå ut til et bredere marked og tilby en attraktiv løsning for langt flere kunder. 

En kreativ strategi – en forretningsstrategi

Inkluderende design kan bidra til at designere får en mer effektiv og kreativ rolle i utviklingsprosessen. Ved å involvere brukerne kan du definere utfordringer og stake ut kursen, samt evaluere og bekrefte idéene i sluttfasen. Dette vil føre til at designere som har erfaring med inkluderende design vil bli etterspurt.

I næringslivssektoren vil inkluderende design bli en slagkraftig strategi for innovasjon. Det største potensialet ligger der sosiale og kommersielle interesser overlapper hverandre. Inkluderende design trenger ikke å begrenses til selve designprosessen, men kan bli en filosofi for hele selskapet – fra personalpolitikk til kundeservice.

Større marked – økt fortjeneste

Inkluderende design vil øke markedspotensialet ved å utvide målgruppen for produktet eller tjenesten. Forestillingen om den typiske kunden som er frisk og sprek person er en myte. Folk er forskjellige og har ulike behov. Derfor bør du ta hensyn til behovene til flest mulig mennesker. Dermed inkluderer du også automatisk den hovedsakelige målgruppen.

Kundene, og særlig de marginaliserte gruppene, er viktige for innovasjonen. De gir bedriftene mulighet til å avdekke behov som produktene og tjenestene ikke har dekket tidligere. En brukerfokusert designprosess er ikke bare en metode for å løse problemer, men også en effektiv strategi for å identifisere problemer som bør løses.

Ressurssterke, eldre forbrukere

Har bedriften din råd til å ignorere dem? Det er mange som ekskluderes fra produkter, omgivelser og tjenester, og eldre mennesker er en av de største gruppene. Veksten i den eldre delen av befolkningen innebærer betydelige sosiale og demografiske utfordringer. I 2016 er nesten 40% av Norges befolkning 50 år eller eldre, og innen 2050 vil antall personer som er over 67 år være doblet.

Dette er det markedssegmentet som vokser raskest og som i tillegg har en betydelig kjøpekraft. I Storbritannia bruker de som er over 65 år nesten fire ganger så mye penger som de som er under 35 år. I Norge eier de som er over 50 år 75 % av all privat eiendom. Det er først i senere tid at vi har begynt å forstå i hvor stor grad dette påvirker økonomien.

"En ung mann vil aldri kjøpe en gammel manns bil, og en gammel mann vil heller ikke kjøpe en gammel manns bil."

Alesandro Coda, koordinator, Fiats autonomiprosjekt

Teknologi er en drivkraft til å forandre hvordan mennesker lever.

Gjennomsnittsalderen på kjøpere av nye sportsbiler er 54, ikke 34

Den britiske kleskjeden Marks & Spencer har økt salget til de over 50 ved å bruke Twiggy som modell. "Trendy" var ikke synonymt med "ung".